ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Spoortakken_001)

Spoortak met kmlint kilometrering (0)
Spoortak met lokale kilometrering (1)
Maximale lokale snelheid (2)
0 t/m 40
41 t/m 90
91 t/m 120
> 120
Onbekend
Wissel en spoornamen met lokale kilometrering (3)
Wissel en spoornamen met geocode kilometrering (4)